Obowiązkowe ubezpieczeni OC podmioty leczniczego

Warunkiem podjęcia działalności leczniczej jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wynika z ustawy o działalności leczniczej i jest szczegółowo uregulowany w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych.

Zakres ubezpieczenia OC podmiotu medycznego 

ubezpieczenie oc podmiotów leczniczychOsoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie, w jakim pokrywają szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności leczniczej; zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest również obowiązkowe w przypadku chęci zawarcia kontraktu z NFZ i zakwalifikowania się jako świadczeniodawca. Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest warunkiem formalnym wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą („RPWDL”), a także warunkiem legalności działania. Organ rejestrowy odrzuca wniosek o wpis, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu, w tym nie dopełnia obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez świadczeniodawcę powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Suma na jaką jest ubezpieczenie oc podmiotów leczniczych regulowana jest rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą i zależy m.in. od rodzaju zabiegu.

Należy zauważyć, że jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej lub więcej niż jedną formę działalności leczniczej, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla tego podmiotu jest równa maksymalnej minimalnej sumie gwarancyjnej określonej dla rodzaju lub formy wykonywanej działalności leczniczej.